Algemene voorwaarden

There must be More.

easy to find best app dev supplier web development most suitable development lineup for your personal job

Van: More
Handelsnaam van: SLAG BIJ ALMELO B.V.
Adres: Twentepoort Oost 28
Plaats:Almelo

 

Definities

Artikel 1

In deze voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: Slag Bij Almelo B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, opdrachtnemer
Wederpartij: de wederpartij van gebruiker, opdrachtgever
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij
Handelsnaam: More is een handelsnaam van Slag bij Almelo, waar gesproken wordt over Slag bij Almelo B.V. kan ook worden gelezen: More

 

Algemeen

Artikel 2

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan gebruiker van de diensten van derden gebruik maakt.
 • Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien wederpartij een order plaatst via de internetsite van gebruiker, stemt wederpartij in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden en heeft hij kennisgenomen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden staan op de internetsite van gebruiker.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 • Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 3

 • Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst,en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
  b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door gebruiker uitgebrachte offerte.
 • na akkoordverklaring door gebruiker van een schriftelijke/digitale order; bij gebreke daarvan, door de overhandiging door wederpartij aan gebruiker van relevante bescheiden, zaken, die nodig zijn voor de opdracht.
 • Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag gebruiker er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven.
 • Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers-, reis- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

 

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 

 • Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de eisen en specificaties door de Nederlandse wetgeving gesteld.
 • Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, bescheiden, materialen, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
 • uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

 

Contractsduur en uitvoerings-/leveringstermijn

Artikel 5

 • De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van drie jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Gebruiker behartigt exclusief de communicatiebelangen van belangen van wederpartij. Het is wederpartij niet toegestaan om gedurende de looptijd van de relatie opdrachten welke binnen dit kader vallen aan derden uit te besteden, behoudens voorafgaand overleg en toestemming van gebruiker.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings-/leveringstermijn dient opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Tussentijdse opzegging van duurovereenkomst

Artikel 6

mcessay online essay help from professionals online essay help essay writing service
 • De overeenkomst wordt tenminste aangegaan voor de duur van 3 jaar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De wederpartij kan de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij partijen anders zijn overeenkomen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de duurovereenkomst tussentijds beëindigd wordt, is gebruiker gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen wegens gemiste inkomsten, alsmede voor het vervroegd overdragen van
 • Intellectuele Eigendom. Partijen zullen een en ander zo veel mogelijk in goed overleg bepalen.
 • Wanneer wederpartij een contract niet wenst te verlengen, dan dient hij een opzeggingstermijn van drie maanden voor de beëindigingdatum in acht te nemen; Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Voor een overeenkomst van onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van zes maanden.
 • Opzegging c.q. beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk, per aangetekend schrijven te geschieden.

 

Afwikkeling relatie

Artikel 7 

 • Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich tegen het einde van de relatie bij gebruiker bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag aan opdrachtgever worden overgedragen, indien laatst genoemde als rechthebbende kan worden aangemerkt, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de artikelen 13 en 15 hierna.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Zet-, druk-, film- of andere proeven

Artikel 8 

 • Wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van gebruiker ontvangen zet-, druk-, film- of andere proeven zorgvuldig op (schrijf- en druk-) fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed eventueel gecorrigeerd of goedgekeurd aan gebruiker terug te zenden, dan wel deelt wederpartij met bekwame spoed schriftelijk aan gebruiker mee of het gekeurde overeenkomstig de opdracht is, dan wel maakt wederpartij aan gebruiker eventuele aanmerkingen op de proef kenbaar. Goedkeuring van de proeven door wederpartij geldt als erkenning dat gebruiker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 • Elke op verzoek van wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Aangeleverd materiaal, verstrekte zaken en retentierecht

Artikel 9

 • Wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen, dat er – voorafgaande aan de levering van gegevens, bescheiden, materiaal – van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. Wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij gebruiker verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient wederpartij op verzoek van gebruiker de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken.
 • De kosten van verzending aan gebruiker van het te leveren materiaal en dergelijke en de opslag daarvan komen voor rekening van wederpartij.
 • Gebruiker is gerechtigd over het aangeleverde te beschikken als ware dit haar eigendom.
 • De door wederpartij ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende beveiligd opgeslagen.
 • Gebruiker is gerechtigd de zaken die zij van wederpartij onder zich heeft onder zich te houden totdat wederpartij aan al haar verplichtingen uit alle overeenkomsten jegens gebruiker heeft voldaan, tenzij wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

 Wijziging van de overeenkomst

Artikel 10

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker wederpartij hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Uitvoering en levering

Artikel 11 

 • Levering geschiedt af adres van gebruiker, tenzij partijen anders overeenkomen.
 • Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, is gebruiker gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen.
 • Indien zulks niet lukt is gebruiker gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die gebruiker bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij.
 • Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.
 • Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 • Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

 

Onderzoek, reclames

Artikel 12 

 • Wederpartij is gehouden de verrichte werkzaamheden c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen acht dagen nadien te (doen) onderzoeken. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door wederpartij binnen vier dagen na ontdekking, doch binnen 8 dagen na levering, te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren;
 • Na het verstrijken van gemelde termijnen wordt wederpartij geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
 • Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.
 • Klachten over door de gebruiker verstrekte adviezen en informatie moeten binnen één maand na kennisname door de wederpartij van de feiten waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd bij de gebruiker worden ingediend.
 • Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 • De in de catalogus/internetsite, aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

 

Tarief/prijs

Artikel 13 

 • Gebruiker verricht haar werkzaamheden op basis van het geldende uurtarief, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand is gebruiker gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
 • Indien gebruiker met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 • Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.
 • Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5% zijn gestegen.

 

Betaling

Artikel 14 

 • Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Gebruiker is gerechtigd 50% van de orderprijs als voorschotbedrag bij de totstandkoming van de overeenkomst in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal gebruiker uitvoering geven aan de opdracht.
 • Bij levering zal de resterende 50% bij wederpartij in rekening worden gebracht.
 • Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen,
  is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente c.q. wettelijke rente hoger is in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 • Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
  de lopende rente.

 

Incassokosten

Artikel 15 

 • Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.
 • Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 16 

 • Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • Ter zake de overdracht van de op de zaken rustende Intellectuele eigendom, zijn de bepalingen onder artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Annulering

Artikel 17 

Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met gebruiker tot stand is gekomen en voordat gebruiker met de uitvoering is begonnen deze wenst te annuleren, wordt 25% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken, zoals materialen, al dan niet bewerkt of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen.
Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Opschorting en ontbinding

Artikel 18 

 • Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal
  nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechtsgedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellenvoor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

 

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Artikel 19 

 • Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 • Bij het einde van de overeenkomst zullen de door wederpartij ter beschikking gestelde zaken eerst worden geretourneerd dan wel vernietigd, zulks naar keuze van wederpartij, nadat gebruiker gebleken is dat wederpartij aan alle verplichtingen voortvloeiende uit alle overeenkomsten heeft voldaan.
 • Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 20 

 • Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  Gebruiker is niet aansprakelijk voor:- afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door
  wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven;

schrijf- en drukfouten;

voor schade aan door gebruiker van wederpartij ontvangen en door gebruiker te bewerken of te verwerken materialen of producten indien wederpartij aan gebruiker niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten;
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst,

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

schade voortvloeiende uit de door haar verstrekte adviezen;

onrechtmatig of ondeskundig gebruik door wederpartij van het geleverde;

 • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.
  Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag.
  Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij gebruiker te worden ingediend.
  De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Vrijwaringen

Artikel 21 

 • Wederpartij vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door wederpartij verstrekte materialen, zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  In het geval dat gebruiker door een derde wordt aangesproken wegens vermeend inbreuk op diens recht, is wederpartij gehouden terstond zijn volledige medewerking te geven, mede strekkende maar niet beperkt tot het op eerste verzoek beschikbaar stellen van informatie aan gebruiker.
  Indien wederpartij aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

 

Overmacht

Artikel 22 

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, ziekte van haar personeel, brand, diefstal, stroom- en computerstoring en stagnatie in de levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
 • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

 

Geheimhouding

Artikel 23

 • Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Artikel 24

 • Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
 • Gebruiker is gerechtigd het vervaardigde te signeren.
 • Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, elektronische bestanden, foto’s, schetsen, drukwerken, tekeningen, software, presentaties hiervan enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Wederpartij is gedurende de looptijd van de overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen gebruik.
 • Wederpartij is gedurende de duur van de overeenkomst, althans tot aan het moment dat het volledige gebruiksrecht is overgedragen, zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, niet bevoegd tot aanpassing van het opdracht vervaardigde werk, zonder uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van gebruiker.
 • Bij het afwikkelen van de relatie zoals bedoeld in artikel 7 zullen partijen overeenkomst hoe en tegen welke eventuele vergoeding het recht op onbeperkt gebruik van de artistieke prestaties van gebruiker kunnen worden overgedragen, voor zover hierover niet reeds vooraf afspraken zijn gemaakt.

 

Modellen

Artikel 25 

 • Is aan wederpartij een model, demo c.q. voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.
 • Afwijkingen in aantal, kleur en maat van minder dan 10% kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

 

Vertalingen van deze voorwaarden

Artikel 26 

 • Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
 • Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Geschillen

Artikel 27

 • De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage voor de betreffende branche.

 

Toepasselijk recht

Artikel 28

 • Op elke overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Deponering

Artikel 29 

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor regio Oost Nederland.
1/4